Hoppa till sidans innehåll

Rådas ungdomspolicy


 

 Ungdomspolicy Grönvita tråden Råda BK

 

INLEDNING


Vintern 2010/2011 beslutade styrelsen i Råda BK att vi skulle arbeta fram en policy för ungdomsverksamheten i samverkan med SISU och Barn och ungdomsfotbollsutvecklare. Stöd i form av policys och andra idéer på hur vi kan träna våra ungdomar och leda vår verksamhet in i framtiden.

Hos Råda BK såg vi bra möjligheter till att uppdatera, förnya och skapa ett bra dokument och stöd för vår verksamhet framöver. Grönvita tråden ska samtidigt vara ett bra stöd för alla våra ledare i ungdomssektionen. Dokumentet utgör en överenskommelse om gemensam syn i ett antal frågor, upplysningar och policys om vissa gällande tolkningar av regler samt umgänget på och utanför fotbollsplanen.

Arbetet pågick under vintern 2010 - 2011 dels med föreläsningar, med hjälp av BoUFU, VFF och dels i lärgrupper. I lärgrupperna deltog delar av styrelsen och ungdomssektionen. Där vi diskuterade frågor såsom ledarnas roll, träning, föräldravett och hur vi ska få våra ungdomar att fortsätta med fotbollen när de blir äldre. Vi använde ”Fotbollens spela lek och lär” som stöd i arbetet.

Råda BK har idag pojk/flick lag samt herr/damlag i fotboll. En viktig målsättning för klubben är att bedriva en ungdomsverksamhet som ska ge en bred bas för klubben med ett stort socialt arbete och engagemang samt att skapa underlag för en kontinuerlig rekrytering till fotbollen och av spelare, ledare och funktionärer till klubbens hela verksamhet. Alla ska känna sig välkomna att delta i klubbens aktiviteter.

 


HISTORIA

 

Råda BK bildades den 10 februari 1932 i Prästegården, Råda. Bröderna Karl och Nils Larsson, Tage Fransson, Nisse Johansson och ett flertal andra, som idag finns snyggt porträtterade på väggarna i klubblokalen, var med och skapade en förening som i allra högsta grad är levande.

Idag är det fotboll för hela slanten, men från början fanns många idrotter representerade. Förutom fotboll fanns terränglöpning, friidrott och bandy.

Den första planen anlades på nuvarande Rådavallens B-plan. 

Klubbhus saknades den första tiden varvid den gamla tallen som står i hörnet av fotbollsplanen täcktes med granris och utgjorde på så vis omklädningsplats under något år.
Den första matchen spelades mot Mellby IK och resultatet slutade denna historiska match 3-3.
4 man har spelat mer än 400 matcher (serie- och vänskapsmatcher) i Rådas A-lag:

Ingemar Sandsjö 485
Runar Rydenvald 478
Ulf Palm 440
Frank Johansson 408

Räknar man även B- och C- lags matcher är Uno Fast den som i särklass spelat flest matcher i Rådas dräkt.
Antalet matcher för hans del är över 1000 stycken.

 

 

ORGANISATION OCH ANSVAR 

 

Vår klubbidé är…..

 

 • Råda BK skall vara en ideell förening där fotboll och aktiviteter som främjar gemenskapen och trivsel står i fokus.

 

 • Alla ska känna sig välkomna att deltaga i klubbens verksamhet.

 

 • Ungdomsverksamheten fungerar som en bred bas för klubben, där glädje och lek prioriteras.

 

 • I ungdomsverksamheten och seniorverksamheten har alla ett stort socialt ansvar.

 

 • Vi ser det som självklart att kunna förena skolarbete med fotboll och andra idrotter.

 

 • Vi ska förse A-truppen med spelare från vår ungdomsverksamhet i största möjliga mån

 

 • Dam och herr senior verksamhet bedrivs på lika villkor.

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UNGDOMSFOTBOLLEN I RÅDA BOLLKLUBB


Som övergripande mål för ungdomsfotbollen i Råda BK har följande målsättningar formulerats. Målen ska genomsyra all verksamhet och vara vägledande för den enskilde ledaren. 

Ungdomsfotbollen i Råda BK ska arbeta för:

 

Föreningen

Att föreningens ungdomar fostras till goda individer som tar ansvar och engagerar sig i föreningens verksamhet samt är ambassadörer för Råda BK både på och utanför fotbollsplanen.

 

Kamratanda

Att skapa en god kamratanda i föreningen.

 

Leken

Att lekmomentet och det roliga ska vara utgångspunkten för verksamheten så att ett bestående intresse skapas för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet.

 

Bollkontakt

Att det ska vara roligt och inspirerande att träna och spela fotboll där kontakten med bollen är det centrala.

 

Spontanitet

Att teknik och spel är de viktiga ingredienserna i träning där spontaniteten i spelet väger tyngre än taktik och styrning. 

 

Utveckling

Att i de äldre åldersgrupperna ge möjlighet till individuellt anpassad träning som skapar förutsättningar att utvecklas som spelare för att senare kunna ta steget upp till klubbens representationslag.

 

Positiva ledare

Att ledarskapet grundas på en positiv ledarsyn där uppmuntran och inspiration är utgångspunkterna istället för felsökande, alla ungdomar behöver uppmuntran för att utvecklas.

 

Allsidighet

Att uppmuntra ungdomarna till ett allsidigt utövande av olika idrotter.

 

Utbildning

Att ha en verksamhet i klubben som gör det möjligt för ungdomarna att parallellt med fotbollsspelandet utbilda sig till ledare, domare etc.

 

Bra vanor

Att föreningens ungdomar fostras till att ha bra vanor gällande mat, dryck, sömn och vila.

 

Ledare

Ledare för verksamheten rekryteras från klubben, där aktiva spelare, ledare och tränare engageras. 

 

Ungdomssektionens ansvar gäller all fotbollsverksamhet från 5 år och upp tills att seniorverksamheten tar över spelaren, ledaren eller funktionären. I och med att viss ungdomsverksamhet också ligger kopplat till seniorsektionen och övrig verksamhet är det en självklarhet att det inte får finnas några vattentäta skott mellan någon av sektionerna.

 

Ungdomssektionen har ansvaret för att starta upp varje årskulls verksamhet. 

 

 

SENIORVERKSAMHETENS MÅL

 

 • A-laget ska jobba med att skapa ett etablerat division 4 lag med förutsättningar att avancera till division 3 inom snar framtid

 

 • Vi ska fostra spelare så att de ska ha möjlighet att spela i Råda BK:s A-lag och andra högre divisioner.

 

 • Vi ska förse A-truppen med spelare från vår ungdomsverksamhet i största möjliga mån

 

 • Vi ska erbjuda våra unga spelare en gedigen fotbollsutbildning

 

 • Spelarna skall utbildas till föredömliga representanter för Råda BK

 

 • Träningsupplägg/mängden skall vara kopplad till målsättningen

 

 • Vi ska utveckla spelarna fotbollsmässigt och socialt genom att ha välutbildade ledarteam

 

 • Våra spelare skall känna stolthet i sin föreningstillhörighet

 

 • Våra spelare skall känna glädje, trygghet och motivation

 

 • Våra spelare skall känna att de utvecklas såväl i sin idrott som socialt

 

 • Varje spelare skall känna att han bidrar till gruppen

 

 • Vi ska ha ungdomslag i alla åldersgrupper

 

 • Fysiologi (såsom kostens och vätskans betydelse)

 

 • Uppmuntra spelare på olika nivåer att åta sig domar- eller ledaruppdrag

 

 • Vi berömmer våra egna spelares insatser vid träning och match och ägnar inte tid och kraft åt att kritisera domare och/eller motståndarlag

 

 • Alla spelare upp till 19 år ska ha en plats i Råda BK:s organisation

 

 • Önskvärt är att spelare ska fortsätta som ledare eller domare i föreningen efter aktiv karriär.

 

REGELVERK

 

• För att få delta i föreningens verksamhet ska man lösa medlemsavgift. Dessutom ska varje spelare betala licens från 15 års ålder.

 

• 12-14 år:

Alla spelare mellan 12 och 14 år ska ungdomsregistreras i fotbollens gemensamma system, enligt Svenska fotbollsförbundet. Intyget ska skriftligen godkännas av målsman. Futsal-registrering krävs vid deltagande i Futsal-cuper och ska också godkännas av målsman. Blankett för påskrift delas ut av lagledare. För övergång till annan klubb gäller Svenska Fotbollsförbundets regler.

 

• 15 år:

Från det år man fyller 15 ska spelaren licensieras till klubben. Målsmans underskrift krävs. Futsal-licensiering krävs vid deltagande i Futsal-cuper. Svenska fotbollsförbundets regler gäller vid övergång.

 

• Benskydd ingår i den obligatoriska spelutrustningen på både träning och match. Från och med 15 år ska de vara godkända av Svenska fotbollsförbundet.                                             

                                                                              

Trafiksäkerhetspolicy

 

Vi har som målsättning att alla våra medlemmar ska uppträda trafiksäkert, både till och från klubben samt vid all annan vistelse i trafiken.

Det finns också några krav som klubben ställer på sina medlemmar vid transporter i” klubbens regi”.

 • Alla som färdas i personbil skall använda bilbälte.
 • All last i bilen ska vara lastad på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.
 • Hastighetsbestämmelser skall respekteras.
 • För att köra barn och ungdomar bör man ha haft körkort i 2 år.
 • Sker resan gemensamt i s.k. minibuss bör föraren haft körkort för personbil i minst 3 år.
 • Använd sunt förnuft i din hållning till alkohol kvällen före match eller träning som chaufför.
 • Tänk på att du som ledare eller föräldrar ansvarar för ditt och andras barn då du transporterar spelarna till match och träning.
 • Övningskörning får ej ske när det gäller transporter i klubbens regi.

 

LEDARE – TRÄNARE -FÖRÄLDRAR

 

Verksamhet i en idrottsförening bygger på att föreningens medlemmar driver och engagerar sig i verksamheten. Ska Råda BK kunna bedriva en bred ungdomsverksamhet förutsätter det att föräldrar och övriga intresserade ideellt engagerar sig i verksamheten.

Råda BK har valt en modell som bygger på att det finns en fungerande organisation av ledare/tränare kring varje lag, som fördelar arbetsuppgifterna mellan sig samt stöttar varandra. Organisationen ska växa fram under fotbollsskolan (5-7 år), för att fungera från och med 8-9-årslagen och uppåt. Föräldrarna är den viktigaste rekryteringsbasen till de olika ledaruppdragen.

 

Ledningsorganisationen kring ett lag

Tränare                                 Övergripande ansvar för laget och träningen

Lagledare                              Uppgifter kring matcharrangemang, resor, domare etc

Föräldrakontakt                     Ansvarig för övrig verksamhet kring laget 

 

Utbildningsstegen


Råda BK har som mål att samtliga ledare/tränare inom ungdomsfotbollen ska ha följande grundutbildning för sitt ledaruppdrag:

 

Lag Utbildningsmål

 

Åldersgrupp

Lagledare

Tränare 

5-9 år    

Avspark

Avspark

10-12 år

Avspark

påbörjad Bas 1

13-14 år

Avspark

Bas 1 (påbörjad Bas 2)

15-16 år

Avspark

Bas 1 (fortsättning Bas 2

 

Ungdomssektionsmöte/Tränarträffar

 

Vid Ungdomssektionsmöte kallas samtliga ledare/tränare, varav minst 1 från varje årskull ska delta. Tränarträffar utgör det naturliga forumet där samtliga ledare/tränare inom ungdomsverksamheten får tillfälle att mötas för information och fortbildning. Målet är att under ett år genomföra 5-6 tränarträffar samt några för 5-manna, 7-manna och 11-manna då utbildningsplanen utgör underlag för dessa träffar och följs på så vis kontinuerligt upp. 

 

Föräldramedverkan

 

Förutom träningar och matcher med laget finns ett antal andra arbetsuppgifter som måste skötas i en idrottsförening. Ska det fungera krävs det att vi hjälps åt och att det är många som engagerar sig. Föräldramedverkan är en förutsättning om det ska fungera. Här följer några exempel på arbetsuppgifter som förekommer:

 • Hjälpa till vi större arrangemang där klubben har en uppgift att sköta, tex Tipspromenaden
 • Kioskansvar vid lagets kioskvecka
 •  Lotteriförsäljning och andra aktiviteter för att få in pengar till ungdomsverksamheten  
 • Ansvar för transporter till lagets bortamatcher och cuper.

 

Utöver arbetsuppgifterna som nämnts är det en förutsättning att föräldrar deltar i de föräldramöten som genomförs varje år. Det är föräldrars ansvar att spelarna kommer till match och träning.

 

SPELARE

                                             

Som ungdomsspelare i Råda BK är det en självklarhet att spelaren

 • I god tid meddelar om man inte kan delta i träning eller match
 • Passar tider till alla samlingar 
 • Alltid använder benskydd, både vid träning och match
 • Plockar in bollar och material som man plockat med ut till träning
 • Alltid spelar fair play/rent spel
 • Har ett gott uppförande. Tänk på att använda ett vårdat språk både på och utanför planen.
 • Hjälper till på de arrangemang som ledaren ber om
 •  I klubblokalen använder vi vanliga skor
 • Tillsammans med alla andra hjälps åt att städa omklädningsrum efter träning och match, och i övrigt håller god ordning på Rådavallen.
 • Använder rätt kläder till träning och match, överdriv inte. Kläder efter väder!
 • Inte talar illa om ledare, tränare, spelare och domare.
 • Är en bra kamrat
 • Är en bra representant för klubben!
 • Spelare som ej följer regler/policys bör ”tillrättavisas” och ev stängas av.

 

Riktlinjer för kost och hälsa

 

 • Goda matvanor som bibehålls vecka efter vecka utgör den största möjligheten att påverka prestationsförmågan på lång sikt, särskilt viktigt under cuper och läger.
 • Goda sömnvanor är den andra viktiga delen i att kunna prestera maximalt.
 • Vid penicillinbehandling är träning och match totalt förbjuden.
 • Feber och kraftig förkylning – Feberfri 2 dygn innan träning eller match.  
 • Vid skada är det viktigt att sätta igång med förebyggande behandling så fort som möjligt  –  typ kyla och tryckförband.
 • Det är ledarens uppgift att så snabbt som möjligt se till att spelaren kommer under läkarvård ev. i samråd med förälder.
 • Ingen ledare får under någon omständighet ta på sig ansvaret för en skadad spelares fortsatta behandling.

 

FOTBOLLSSKOLAN 5-6 ÅR

 

Träning

 • 1 pass/vecka
 • 5-6 ggr vår och 5-6 ggr höst, utomhus
 • Minst 60 min
 • Viktigt att engagera dessa flickor, pojkar och föräldrar på ett positivt sätt och därigenom lägga grunden till deras fotbollsintresse
 • Planerad träning, med inriktning på bollekar se övningsbanken SvFF:s hemsida
 • Antal spelare smålagsspel, 2-3 spelare/lag
 • Önskvärd målsättning är 3-5 spelare/ledare

 

Match

 • Ev. endast interna matcher inom klubben
 • Kan förekomma matcher för 7-åringar

 

Övrigt

 • Alla barn som vill ska få vara med
 • Det är ungdomssektionens ansvar att starta upp verksamheten för varje årskull.                                                                                     

 

7 ÅRSLAGEN

 

Träning

 • 1-2 pass/vecka
 • Säsong april-september
 • Minst 60 min
 • Viktigt att engagera dessa flickor, pojkar och föräldrar på ett positivt sätt och därigenom lägga grunden till deras fotbollsintresse
 • Planerad träning, med inriktning på bollekar se övningsbanken SvFF:s hemsida
 • Antal spelare smålagsspel, 2-3 spelare/lag
 • Önskvärd målsättning är 3-5 spelare/ledare

 

Match

 • Ev. endast interna matcher inom klubben
 • Kan förekomma matcher för 7-åringar

 

Övrigt

 • Benskydd är obligatoriskt på träningar och match.
 • Alla som tränar ska få vara med. Tänk på att barnen själva inte avgör träningsnärvaron i denna ålder.
 • Har man tillräckligt många spelare bör man ha flera lag.
 • Alla barn som vill skall få vara med. Minst 4 avbytare/match rekommenderas.

 

8-9 ÅRSLAGEN

 

Träning

 • 1-2 pass/vecka
 • Säsong april – september. Om spelaren inte är aktiv i någon vinteridrott kan säsongen förlängas
 • 60 min. Mycket bollkontakt på ett lekfullt sätt.
 • Planerad träning, följa träningsplaneringen. Gör enkla övningar och var mycket sparsam med instruktion.
 • Använda övningsbanken SvFF:s hemsida
 • Antal spelare smålagsspel, 2-3 spelare/lag
 • Önskvärd målsättning är 4-6 spelare/ledare
 • Målvaktsträningen är för alla i laget.

 

Match

 • Deltar i poolspel.
 • Spelaren bör inte spela mer än 1 match/vecka
 • Matcher bör vara ett stimulerande inslag i utbildningen
 • Spelaren bör få spela på olika platser i laget, även i mål.
 • Alla barn ska spela lika mycket i match.
 • Barnen får turas om att starta matcherna.
 • Man får turas om att vara lagkapten.

 

Cuper

 • En lokal cup per lag och år rekommenderas 

 

Övrigt

 • Benskydd är obligatoriskt på träningar och match.
 • Alla som tränar ska få vara med. Tänk på att barnen själva inte avgör träningsnärvaron i denna ålder.
 • Har man tillräckligt många spelare bör man ha flera lag.
 • Alla barn som vill skall få vara med. Minst 4 avbytare/match rekommenderas.

 

Dags att börja lära ut

 • Hygien – duscha efter match och träning under överinseende av vuxen.
 • Ha ordning på sitt och föreningens material.
 • Passa tider – meddela vid förhinder.
 • Lyssna när ledarna pratar.
 • Uppträda juste mot medspelare, motståndare, ledare och domare. 

 

10-12-ÅRSLAGEN


Träning

 • 1-3 pass/vecka
 • Säsong för de som har annan idrott under vintern april – september, övriga året runt.
 • 60-75 min. Mycket bollkontakt.
 • Antal spelare smålagsspel, 2-4 per lag.
 • Önskvärt är 5-7 spelare/ledare.
 • Nivåanpassad träning. Börja instruera enligt övningar i övningsbanken SvFF:s hemsida
 • Följ träningsplaneringen.
 • Nivågruppera ibland inom åldersgruppen.
 • Spelaren måste få frihet att utvecklas efter sin egen förmåga.
 • Taktik och spelsystem bör inte överdrivas.
 • Målvaktsträning är för alla i laget.

Match

 • Deltar i VFF:s divisionsspel.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen.
 • Spelaren bör inte spela mer än 1 match/vecka, alternera spelare vid dubblering.
 • Spelarna ska turas om att starta matcherna.
 • Spelarna turas om att vara lagkapten.
 • Alla som är uttagna till match ska spela lika mycket.
 • Spelarna bör få spela på olika platser i laget, även i mål.

Cuper

 • 1-2 lokala cuper per lag. Klubben betalar 2 cuper  med en anmälningsavgift upp till 1000 kr. Övriga cuper betalas av laget. Anmälan sker alltid genom kansliet.

Övrigt

 • Alla barn som vill ska få vara med. Tänk på att barnen själva inte avgör träningsnärvaron i denna ålder.
 • Alla som tränar regelbundet ska få spela match.
 • Viktigt att man lägger sig i rätt division.
 • De mer utbildade barnen bör få en möjlighet att träna på en högre nivå.
 • Resultatfixering bör tonas ner hos barn, föräldrar och ledare, se till prestationen istället
 • Benskydd är obligatoriskt på träningar och match.

Dags att vara bestämd med

 • Hygien, duscha efter match och träning under överinseende av vuxen
 • Ha ordning på sitt och föreningens material
 • Passa tider – meddela vid förhinder
 • Lyssna när ledarna pratar
 • Uppträda juste mot medspelare, motståndare, ledare och domare.

 

13-14-ÅRSLAGEN

 

Träning

 • Minst 2-3 pass/vecka 75-90 min. Mycket bollkontakt.       Säsong året runt för de som inte utövar någon annan aktivitet. Visst träningsuppehåll kan förekomma.
 • Spelaren måste få frihet att utvecklas efter sin egen förmåga.
 • Taktik och spelsystem bör ej överdrivas.
 • Använd i övningsbanken SvFF:s hemsida
 •  Antal spelare vid smålagsspel, 2-5 per lag.
 • Nivåanpassad träning. Instruktion i anfallsspel och försvarsspel.
  Nivågruppera ibland inom åldersgruppen.
 • Prioritera teknik, spel och smålagsspel. Använd halva tiden till teknisk träning av ett tema, och pröva detta i smålagsspel, gärna mot mål.
 • Motiverade spelare kan ges möjlighet till ytterligare utveckling, t ex extraträningar, specialträning och övningar för egenträning.

 

Match

 • Lagen ska delta i VFF:s divisionsspel.
 • Träningsmatcher bör spelas innan seriestart .
 • Upplåning av spelare ska ske med respektive ledares godkännande.
 • Tona ned resultatfixeringen, betona prestation
 • Spelaren bör aldrig spela mer än 3 matcher på en 14-dagarsperiod.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen.
 • Alla som är uttagna till match ska få möjlighet att spela.

 

Cuper

 • 1 inomhuscup per lag, 1 – 2 utomhuscuper varav 1 kan vara övernattningscup
 • Laget deltar också ev. i distriktets DM.

 

Övrigt

 • Alla som tränar regelbundet bör få spela match.
 • Alla spelare som vill kan anmälas till zonträning. Spelaren betalar 50 % av avgiften själv.
 • Upp- eller nedflyttning av spelare sker i samarbete mellan tränare/ledare/spelare/förälder. I övrigt håller vi rätt åldersgrupper.

 

15-16-ÅRSLAGEN                                               


Träning

 • Minst 2-3 pass/vecka, 90 minuter. Mycket bollkontakt. Säsong året runt för de som inte utövar någon annan aktivitet. Visst träningsuppehåll kan förekomma.
 • Spelaren måste få frihet att utvecklas efter sin egen förmåga.
 • Börja titta på seniorspelarnas taktik och spelsystem.
 • Använda övningsbanken SvFF:s hemsida
 • Antal spelare i smålagsspel 2-5 per lag.
 • Önskvärt är 5-7 spelare/ledare.
 • Nivåanpassad träning. Instruktion i anfallsspel och försvarsspel. Anpassa kunskapsnivån inom
  åldersgruppen.
 • Prioritera teknik, spel och smålagsspel. Använd halva tiden till teknisk träning av ett tema och pröva detta i smålagsspel.
 • Motiverade spelare kan ges möjlighet till ytterligare utveckling, t ex extraträningar, zonträningar, specialträning och övningar för egenträning. 

Match

 • Delta i VFF:s divisionsspel.
 • Träningsmatcher bör spelas innan seriestart.
 • Upplåning av spelare ska ske med respektive ledares godkännande.
 • Tona ned resultatfixeringen, utbilda och utveckla spelarna i att motverka utslagning. Ha andra mål, t ex att lyckas med vad man tränat på.
 • Spelaren bör inte spela mer än 3 matcher på en 14-dagarsperiod.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen. Alla som är uttagna till match ska få möjlighet att spela. 

Cuper

 • 1 - 2 inomhuscuper per lag,  1 – 2 utomhuscuper varav 1 kan vara övernattningscup
 • Laget deltar också ev. i distriktets DM, med uttaget bästa lag för dagen. 

Övrigt

 • Alla som tränar regelbundet minst 2 ggr/vecka ska få spela match.
 • Ungdomsansvarig och tränare samarbetar om vilka spelare som ska anmälas till zonläger.
 • Resultatfixering bör tonas ner hos ledare / spelare och förälder, prioritera prestation
 • Upp- eller nedflyttning av spelare sker i samarbete mellan ledare/tränare/spelare/ ev. förälder. Detta kräver tydlig kommunikation!
 • Spelare kan med fördel få pröva på juniorfotboll och eventuellt seniorfotboll beroende på spelarens utbildningsnivå.

 

MÅLVAKTSTRÄNING

 

Ska våra målvakter ges möjlighet att utvecklas bör de få uppmärksamhet och möjlighet till särskild målvaktsträning. Den särskilda målvaktsträningen blir viktigare ju högre upp man kommer i åldersgrupperna. Men även i de yngre åldersgrupperna är det viktigt att målvakterna får en riktig skolning så de kommer in rätt i sin roll på planen. Det är viktigt att man låter de ungdomar som så vill, få prova på att vara målvakt. Intresset är viktigt och det gäller att ta vara på det intresse som finns hos spelarna i klubben.

 

Fotbollsskolan                                 Alla som vill ges tillfälle att få prova på att vara målvakt                   

 

8 - 9 år                                            Alla som vill bör ges tillfälle att få prova på att vara målvakt

 

10 - 12 år                                         Målvaktsträning läggs in i ordinarie träning men med stöd vid vissa tillfällen av särskild målvaktstränare

 

13 -16-årslagen                                Målvakterna bör ges tillfälle till speciell målvaktsträning 1-2 gånger per månad under säsong med ledning av särskilda målvaktstränare. Övrig målvaktsträning sker med laget under ordinarie träning.

 

Träningsinnehåll

De första åren bör hela laget delta i målvaktsträningen och även alternera som målvakter på matcher. En målvakt ska inte stå i mål – han ska spela i mål. Därför är det viktigt att när en spelare valt att specialisera sig som målvakt också deltar i spelet som utespelare för att få förståelse och träning i utespel.

 

SPECIALTRÄNING

 

Klubben ska stödja och uppmuntra ungdomar till att delta i zonträningar, talangjakt samt de läger Västergötlands Fotbollsförbund anordnar. Ungdomarna bör också ges tillfälle att vara med vid träningar och delta i matcher i lag från högre åldersgrupper.

 

TEORETISK SPELARUTBILDNING

 

För att ungdomarna ska få en vidare spelarutbildning än den rent fotbollstekniska är det viktigt att en teoretisk utbildning också vävs in. Den teoretiska utbildningen kan knytas till ordinarie träning, träningsläger eller till särskilda utbildningsträffar. Den teoretiska utbildningen ska bedrivas i lärgrupper och genomförs i samverkan med SISU, idrottens eget studieförbund.

SISU och Fotbollsförbundet har som stöd och inspirationskälla tagit fram ett antal utbildningsmaterial för den teoretiska spelarutbildningen för ungdomar. Genom följande utbildningssteg kommer klubbens ungdomar att få en god teoretisk utbildning parallellt med den rent fotbollstekniska utbildningen.

 

 Material                                         Målgrupp                                        

 Axel & Elin spelar fotboll                 8-10-årslagen

 Föreningsträdet                              10-12-årslagen

 Föreningsträdet                              12-14-årslagen

 Föreningsträdet                              14-16-årslagen

 Regelgenomgång 1g/år                   14-16 årslagen

 

 

SOMMARFOTBOLL


Varje sommar anordnar Råda BK sommarfotboll. Fotboll är förlagd till en kväll i veckan, veckodag bestäms på u-möte, ledare ansvarar för respektive tillfälle

 


RÅDADAG


En gång per år anordnar Råda BK en medlemsdag. Vid detta tillfälle träffas alla lagens spelare och ledare för olika gemensamma aktiviteter en halvdag.

 

Information om ungdomsverksamheten inom Råda BK

Klubben bedriver ungdomsverksamhet inom fotboll för både tjejer och killar.  Ungdomssektionen har idag fotbollsskola och lag mellan 5 och 16 år. Antalet ungdomar i vår verksamhet är ca: xxx stycken. Råda BK:s ungdomsverksamhet ska vara bred, fostrande och bygga på en grund av glädje och lek. Den ska säkerställa att alla ungdomar ges möjlighet till utveckling både individuellt och i grupp för att öka andelen fotbollsspelare i regionen.

 

Med Råda BK får man delta i:                       

 • Fotbollsträning på Rådavallen, inomhushallar i Lidköping.
 • Seriespel för lag över 10 år, och poolspel för 8 och 9-åringar.
 • Cupspel inomhus och utomhus.
 • Läger för åldrarna 9 år och äldre.
 • Övernattningscup för 13 år och äldre.
 • Övriga aktiviteter för laget (ex. grillkvällar, bad, samkväm m.m.)

Råda BK:s Intäkter för att klara av verksamheten:

 • Aktivitetsbidrag från stat & kommun
 • Sponsorer
 • Bingopromenad
 • Kioskförsäljning
 • Arbetsaktiviteter (inventering, tomte- påskparad)
 • Lottförsäljning; (bingolotter, övriga lotterier, mm )
 • Medlemsavgifter (obligatoriskt för alla spelare, gärna även familjemedlemmar)
 • Träningsavgifter (obligatoriskt för alla spelare)
 • Matcharrangemang / entre´

Ideella insatser

För att kunna genomföra verksamheten krävs även insatser av många ideella krafter. I alla Råda BK:s sektioner och kommittéer samt styrelse arbetar många människor. Utöver detta tillkommer ledare, tränare och domare krävs för att hålla lag igång och matcher anordnas.

 

Rutiner inför och vid match för Råda BK:s ungdomslag.

 

Vid hemmamatch:

 1. Ring och stäm av med motståndarlaget senast 1 vecka före match. (Dag och tid finns på nätet). Domarlista finns på anslagstavlan utanför domarrummet. Kan inte den ordinarie domaren komma är det han/hon som ska ordna en reserv, inte du. Om en match måste ändras av någon anledning, kolla med kanslist när den kan spelas istället. Prata med domaransvarig om att matchen är ändrad.
 1. Meddela spelarna i laget om samlingsdags.
 1. Matchdag – kolla på anslagstavlan vilka omklädningsrum ni har. Där står även vilken plan ni spelar på. Be gärna någon förälder ta emot motståndarna och visa dem till rätt rum.
 1. Ta fram dräkterna ur dräktrummet. 
 1. Lägg in 3 bollar i motståndarnas rum och ta fram 3 till er själva. (Det ska räcka till uppvärmning). Kolla att målen står på plats på aktuell plan.
 1. Fyll i laguppställning och lämna sen vidare till motståndarlaget. (Gäller inte 9 och 10 års lag.)
 1. Ta med linjeflagga, vattenflaskor och förbandsväska ut till match.
 1. Kom ihåg vilka i ditt lag som gör ev mål.(Det ska fyllas i på laguppställningen efter matchen). Rapportera matchresultatet i FOGIS gäller samtliga divisionsspel. 
 1. Efter matchen –   För allas trivsel - Sopa av golvet i omklädningsrummet och dra ev ner vatten i golvbrunnen i duschrummet (detta gäller båda omklädningsrummen).

 

10.   Ta in bollarna ni använt och om ni är sist på planen för dagen, dra undan målen för att underlätta för gräsklippning. (När kommunen kommer och klipper två gånger i veckan, klipper de runt målen om de står på planen)

 

Vid bortamatch:

Meddela laget avresetid och plats. Kolla att alla som inte ringt återbud har kommit innan ni åker. Kolla FÖRE ni åker var planen ligger någonstans. Ta med dräkter, vattenflaskor och förbandsväska.

 

Policy Trakasserier / Mobbing

 

Råda BK kan på intet sätt acceptera någon form av trakasserier / mobbing av motståndare, domare, publik eller egna klubbkamrater vid match, träning eller andra tillfällen då man representerar Råda BK.

 

Det åligger samtliga verkande inom Råda BK att vara lyhörda och vaksamma för att förhindra och förebygga att någon utsätter någon annan för detta.

 

Om någon spelare eller ledare inom Råda BK blir utsatt för något liknande av någon motståndare eller deras representant är det vår skyldighet att på ett tydligt och korrekt sätt visa att vi ej kan acceptera detta.

 

Vidare gäller att när man representerar Råda BK eller uppträder i kläder som har anknytning till Råda BK skall man ha ett korrekt och vårdat uppträdande.

 

Värdesaker och personlig utrustning


Råda BK och respektive ledare/funktionär tar inget ansvar för värdesaker och personlig utrustning.

 

Detta gäller på Rådavallen samt även aktiviteter som sker på annan plats.

 

Varje deltagare skall tänka på att inte ha med sig saker som inte behövs för själva aktiviteten. 

 

Föräldravettsregler

 1. Ställ upp vid match och träning – barnen vill det.
 2. Uppmuntra alla spelare under matchen – inte bara din dotter/son.
 3. Uppmuntra både i med – och motgång – kritisera inte.
 4. Respektera ledarnas matchning av laget. Försök inte påverka dem under matchen.
 5. Se domaren som en vägledare – kritisera inte hans/hennes bedömning.
 6. Stimulera ditt barn att delta – pressa inte.
 7. Fråga om matchen var skojig och spännande – inte bara resultatet.
 8. Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning – överdriv inte.
 9. Visa respekt för det arbete som klubben lägger ned. Den behöver din hjälp.
 10. Tänk på, att det är ditt barn som spelar fotboll, inte du.
 11. Kom ihåg, att det viktigaste av allt är, att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med vänner.
 12. Uppmuntra inte barnets prestation med pengar, ex vid antal gjorda mål.
Uppdaterad: 19 MAR 2017 08:45
Skribent: Johan Högwall

Postadress:
Råda BK - Fotboll
Rådavallen
53196 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051027596
E-post: This is a mailto link

Se all info